JRG
Dowódca Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Prudniku
mł.bryg. mgr inż. Jacek Słobodzian

e-mail: jacekslo@psp.opole.pl

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Prudniku
kpt. Mariusz Pieniążek

e-mail: mariuszp@psp.opole.pl

ZADANIA JEDNOSKI RATOWNICZO GAŚNICZEJ W PRUDNIKU

Pracą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Prudniku kieruje Dowódca Jednostki przy pomocy jednego zastępcy.
 
Realizacja zadań Dowódcy wynika z :
 
· ustaw o Państwowej Straży Pożarnej i ochronie przeciwpożarowej,
· Regulaminu Organizacyjnego Komendy Powiatowej,
· innych ustaw i przepisów wykonawczych,
· współpracy z organami administracji samorządowej, instytucjami, organizacjami społecznymi i jednostkami przeciwpożarowymi. 
 
Do zadań Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej należy w szczególności:
 
· organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń oraz wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych oraz podczas likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne podmioty ratownicze,
· utrzymanie gotowości do prowadzenia działań ratowniczych,
· współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi i służbami funkcjonującymi w rejonie działania jednostki w zakresie prowadzenia działań ratowniczych,
· prowadzenie rozpoznania w zakresie niezbędnym do podjęcia działań ratowniczych na obszarze powiatu,
· organizowanie ćwiczeń i doskonalenia zawodowego,
· wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów
· utrzymanie gotowości technicznej pojazdów i sprzętu,
 
 
W Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej (podziale bojowym, który pełni całodobowy dyżur) zatrudnieni są strażacy-ratownicy na trzech
 
Do podstawowych zadań strażaków należy:
 
· pozostawanie w czasie służby w stanie gotowości do udziału w działaniach ratowniczo - gaśniczych,
 
· utrzymanie sprzętu i wyposażenia w właściwym stanie technicznym i stałej gotowości do użytku,
 
· utrzymanie wymaganej sprawności fizycznej,
 
· uczestniczenie w szkoleniu organizowanym poza czasem służby,
 
· rzetelne i nienaganne wykonywanie obowiązków służbowych,
 
· przejawianie aktywności, samodzielności i inicjatywy w służbie i podczas działań ratowniczych,
 
· przestrzeganie obowiązujących regulaminów i ustalonych zasad w służbie oraz podczas działań ratowniczo - gaśniczych, w tym również w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
 
 
Jednostka ma do dyspozycji nowoczesny sprzęt ratowniczy, dzięki czemu może prowadzić bezpiecznie akcje ratownicze.
Stan wyszkolenia strażaków z roku na rok jest podnoszony (różnego rodzaju kursy doszkalające w różnych dziedzinach ratownictwa).
 

 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 5 odwiedzający (53 wejścia) tutaj!
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja